Dane podstawowe
   Konta bankowe
   Statut Gminy Michałowo
   Regulamin Organizacyjny
   Komórki organizacyjne
   Przyjmowanie, załatwianie spraw, skarg i wniosków, udostępnianie dokumentów
   Jednostki organizacyjne
   Mienie
   Budżet
   Pomoc publiczna
   Informacje
   Zarządzenia Wójta
   Skład Rady Gminy
   Uchwały Rady Gminy
   Protokoły z sesji
   Składy Komisji
   Protokoły z posiedzeń
   Zamówienia publiczne
   Inwestycje
   Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy
   Obwieszczenia
   Wybory
   Inne
   Oświadczenia majątkowe
   Strategie, plany, programy rozwoju gminy
   Rejestry i ewidencje
   Podatki i opłaty
   Formularze do pobrania
   Wykazy danych
   Lista sołtysów wsi
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   Kontrole jednostek podległych
   Kontrole zewnętrzne
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi
   Statystyka odwiedzin, rejestr zmian


Administrator Biuletynu:
Joanna Stpiczyńska
Urząd Gminy Michałowo
ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo
tel. (85) 7131774,
fax. (85) 7131777

Wyszukaj w serwisie     STRONA GŁÓWNA      

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHOferta pomocowa
Grupa samopomocowa
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
Inne działania
Aktualności
Kampania 2005 "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
Ankiety przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
Szkolenie dla nauczycieli
DEZYDERATA
DEZYDERATA 2
Ustawy, uchwały, zarządzenia
Zarządzenie Wójta Gminy Michałowo z dnia 16 lutego 2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2007
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2006
Zarządzenia o powołaniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2006
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stanowisko koordynatora

Oferta pomocowa:

 1. Grupa samopomocowa AA - Anonimowi Alkoholicy "Razem"
  • Miejsce spotkań - Ośrodek Zdrowia w Michałowie ul. Szkolna 20
  • czwartek - godz. 17:00 mityng zamknięty, ostatni czwartek miesiąca mityng otwarty

  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą
  mężczyzn i kobiet,
  którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem,
  siłą i nadzieją,
  aby rozwiązać swój wspólny problem
  i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
  Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie
  jest chęć zaprzestania picia.
  nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
  jesteśmy samowystarczalni,
  poprzez własne dobrowolne datki.
  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
  działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
  nie angażuje się w żadne pobliczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
  Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości
  i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • Miejsce spotkań - Ośrodek Zdrowia w Michałowie ul. Szkolna 20
  • w każdą środę od godz. 16:15 - 20:15
  • prowadzi pan Ryszard Dąbrowski

 3. Inne działania

  Procedura kierowania na badanie w przedmiocie uzależnienia osoby nadużywającej alkoholu:

  1.Złożenie pisemnej informacji w formie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie ul. Wąska 1 (pokój nr 4)

  • Komisję może powiadomić każdy np. rodzina osoby mającej problem z alkoholem, sąsiedzi, zakład pracy, policja, GOPS

  2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa do stawienia się zgłoszona osobę i na podstawie zebranego materiału podejmuje rozmowę motywacyjno - informacyjną.

  3.Zgodnie z art. 24 i art.25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, kieruje również na badanie do lekarza biegłego w celu wydania pozytywnej opinii lub negatywnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  4.Jeżeli opinia lekarza biegłego psychiatry wskazuje uzależnienie a osoba zgłoszona odmawia poddania się leczeniu, komisja przygotowuje i składa wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział Rodzinny i Nieletnich o poddanie się leczeniu. O zobowiązaniu do leczenia orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym.

  5.Przed przygotowaniem wniosku do sądu o orzeczeniu obowiązku leczenia komisja pierwszoplanowo rozpoznaje czy w związku z nadużywaniem alkoholu nie został złamany któryś z artykułów kodeksu karnego, a w szczególności art. 207 mówiący o odpowiedzialności karnej za fizyczne lub moralne znęcanie się nad członkami rodzin.

  Masz problem? Żyjesz w stresie?
  Nie wiesz jak sobie poradzić?
  Przyjdź do nas!


  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Michałowie
  ul. Wąska 1

  Wszelkich informacji dotyczących:
  • działalności profilaktycznej
  • pomocy w problemach osobistych i rodzinnych
  • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  udziela Koordynator GKRPA, Urząd Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, pokój nr 4, tel. 7 131 783

III. Aktualności:

 1. Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

  W ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy Umysł" przeprowadzono trzy konkursy indywidualne: "Obroń się wygraj!", "Zostań mistrzem" oraz "Trzeźwy umysł - co to znaczy?". Laureatami zostali przedstawiciele naszej Gminy:

  - Kinga Zastocka zam. Jałówka - otrzymała książkę w ramach konkursu "Zostań Mistrzem"

  - Małgorzata Miruć zam. Bondary 25 - otrzymała książkę w ramach konkursu "Zostań Mistrzem"

  - Magdalena Maksiumiuk zam. Topolany 90 - otrzymała książkę w ramach konkursu "Zostań Mistrzem"

  - Joanna Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Woli - otrzymała gwizdek z certyfikatem Michała Listkiewicza w ramach konkursu "Obroń się wygraj!"

 2. Kampania 2005 "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

  W ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy Umysł" 2005 przeprowadzono cztery konkursy indywidualne: "Co zrobisz, gdy wygrasz?"; "Mierz wysoko"; "Jak wypocząć z trzeźwym umysłem?", "Napisz do Dudka"

  Laureatami zostali przedstawiciele naszej Gminy:  • Edyta Nowicka ze Szkoły Podstawowej w Szymkach, otrzymała kalendarz i dyplom

  • Emilia Antonowicz z Gimnazjum w Michałowie, otrzymała puzzle i dyplom

  • Emilia Golak ze Szkoły Podstawowej w Michałowie otrzymała kalendarz i dyplom

  Natomiast w konkursie "ja wśród innych" nagrodę w postaci gry profilaktycznej otrzymała:  • Klasa I d z Gimnazjum w Michałowie

  • Klasa I b z Gimnazjum w Michałowi.

  Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.

  Redaktor notatki: Agnieszka Ancipiuk
  29 sierpień 2005 r.

 3. Ankiety przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie w marcu bieżącego roku przeprowadziła badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej na temat spożywania napojów alkoholowych i narkomanii.

     Celem sondażu był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Podstawowe pytania miały wyłonić liczbę młodych osób, które miały doświadczenia z tego typu substancjami oraz stopień nasilenia tych doświadczeń.

     Ankietami objęto młodzież klas szóstych szkół podstawowych z terenu Gminy Michałowo, oraz wszystkich uczniów klas I-III Gimnazjum w Michałowie.

     Oto wyniki niektórych pytań zadanych w sondażu na temat spożywania napojów alkoholowych:

  Jaka jest twoja płeć?
  mężczyznakobieta
  Liczebność8268

  Jakie alkohol pijesz najczęściej?
  nie piję alkoholupiwoszampanwódka Więcej niż jeden z wymienionych
  Liczebność94421872

  W jakim miejscu najczęściej spożywasz napoje alkoholowe?
  nie piję alkoholudom kolegibar, kawiarnia, pub, dyskotekadom rodzinnyinne
  Liczebność932317135

  Dlaczego zdarza się Ci się pić alkohol?
  Nie sięgam ponieważ alkoholu nie spożywam Dla poprawy nastroju Dla lepszej zabawy / rozrywki Żeby zapomnieć o kłopotach Inne Dla dodania sobie odwagi Żeby wyróżniać się z towarzy- stwa Z nawyku wyniesio- nego z domu Żeby czuć się dorosłym
  9226 24111153 22

  W jakim towarzystwie najczęściej spożywasz alkohol?
  Nie piję alkoholuKolegówRodzicówsamotnie spożywam alkoholinnych osób
  Liczebność92451121

  Czy kiedykolwiek byłeś/aś pijany/a?
  nietakrausz
  Liczebność1204210

  Czy Twoim zdaniem spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu?
  taknie
  Liczebność1428

     Druga ankieta dotyczyła następującej tematyki "Młodzież i narkotyki". Przeprowadzono ją na wszystkich uczniach klas VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Michałowo oraz na uczniach klas I-III Gimnazjum w Michałowie. Analizę ankiet przeprowadzono na 150 respondentach, w tym 82 mężczyznach i 68 kobietach. Z pośród nich 7,4% ankietowanych odpowiedziało, że sięgało po narkotyki. Natomiast na pytanie - Czy ktoś w twoim towarzystwie sięga po narkotyki twierdząco odpowiedziało 10%. Ich pierwszy kontakt z tymi środkami nastąpił po raz pierwszy: na dyskotece, w pubie, w szkole, na wakacyjnym wyjeździe. 2 respondentów uznało się za osobę uzależnioną od narkotyków. Jak wykazała ankieta młodzi ludzie sięgają najczęściej po "trawkę". 5,3% badanych odpowiedziało, że nie miało problemów z dostaniem narkotyków.

     Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż znaczna większość młodych ludzi nie miała kontaktu z narkotykami i nie sięgała po nie. Nie oznacza to jednak, że problem rozpowszechnienia wśród młodzieży substancji psychoaktywnych nie jest obecny. Respondenci udzielili również takich odpowiedzi, które wskazują na to, iż narkotyki są w ich otoczeniu obecne. Nie możemy stać obok tego obojętnie.

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje szereg działań profilaktycznych, skierowanych do młodzieży. Propagujemy zdrowy styl życia bez używek, ale nie wszystko zależy od nas.

     Kochani rodzice kierujemy do Was szczególny apel. Wśród różnych instytucji odpowiedzialnych za wychowanie młodego człowieka najważniejsza rola przypada rodzinie. Także w kwestii spożywania napojów alkoholowych, czy sięgania po narkotyki, rodzina, a w szczególności rodzice mogą mieć decydujący wpływ. Przyzwolenie ze strony rodziców lub brak zainteresowania stosunkiem dzieci do alkoholu i innych substancji sprzyjać może ich używaniu.

 4. Szkolenie dla nauczycieli

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie zorganizowała szkolenie dla nauczycieli i członków GKRPA pn. "Trudne dziecko".

  Tematyka szkolenia będzie następująca:

  1. Środki uzależniające
  2. Umiejętność rozpoznania
  3. Alkoholizm - grzech czy choroba
  4. Uzywanie, nadużywanie, uzależnienie
  5. Czynniki mające wpływ na uzależnienie (tytoń, alkohol, narkotyki)
  6. Uzależnienie, współuzleżnienie
  7. Rodzina alkoholowa
  8. Dziecko w rodzinie alkoholowej
  9. Jak pomóc dziecku, rodzinie
  10. Propozycje pracy z uczniami na godzinach wychowawczych, próba wypracowania scenariusza zajęć
  11. Zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
  12. Podsumowanie, ankieta ewaluacyjna.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 23 października 2004 r. w godz. 10:00 - 17:00.

  Miejsce szkolenia: Gimnazjum w Michałowie.


Ustawy, uchwały, zarządzenia:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Michałowo z dnia 16 lutego 2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Zarządzenie nr 8/07 z dnia 16 lutego 2007 r.

 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2007

  Uchwała nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2006

  Uchwała nr XXXVII/256/06 z dnia 26 styczeń 2006 r.

 4. Zarządzenie o powołaniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie

  Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 marca 2005 r.
  Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Michałowo z dnia 23 luty 2004 r.

 5. Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2006.

  Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Uzależnień

 6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

 7. Zakres czynności koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  1. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,

  2. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy,

  3. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:

  • projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • sprawozdania z jego realizacji,

  4. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z GPPiRPA

  5. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków,

  6. Współpraca merytoryczna i organizacyjna z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w naradach i szkoleniach,

  7. Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

  8. Udzielanie informacji, konsultacje, doradztwo, udostępnianie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Michałowo w dziedzinie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,

  9. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych, związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki,

  10. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  11. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy rodzinie min. Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisariatem Policji,

  12. Współpraca z Kościołami różnych wyznań w kierunku promowania życia w trzeźwości i abstynencji,

  13. Współpraca z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w celu podejmowania wspólnych działań o charakterze profilaktyczno - naprawczym,

  14. Współpraca z Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich odnośnie działań podejmowanych wobec osób uzależnionych, osób stosujących przemoc oraz ich rodzin,

  15. Wykonywanie czynności zleconych przez przełożonego.

do góry

Ostatnia aktualizacja podstrony: 5-03-2007
Opiekun BIP UG Michałowo: / Publikator BIP UG Michałowo:
© Urząd Gminy Michałowo 2003-2008